Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ðàáî÷èé ñòîë/Desktop plugin
03-18-2008, 09:45 AM
Post: #1
Ðàáî÷èé ñòîë/Desktop plugin
Çäðàâñòâóéòå, All!

Åñòü ëè ïëàãèí èëè ñïîñîá âêëþ÷èòü â ýõîòàã ìåíþ ñ ÿðëûêàìè ñ ñàáæà? (À òî ñ õîäó íå íàø¸ë, ïðèõîäèòñÿ äåðæàòü íà ïàíåëè çàäà÷ îòäåëüíóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ "Ðàáî÷èé ñòîë" èëè ñòàðåíüêèé Powertoys Deskview â òðåå...)
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
Ðàáî÷èé ñòîë/Desktop plugin - Donkey - 03-18-2008 09:45 AM
[] - Yuri Kobets - 03-18-2008, 11:16 AM
[] - Donkey - 03-18-2008, 02:34 PM
[] - Donkey - 05-08-2008, 05:45 AM
[] - Yuri Kobets - 05-21-2008, 08:06 AM
[] - Donkey - 05-21-2008, 12:31 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)