Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ðàáî÷èé ñòîë/Desktop plugin
03-18-2008, 11:16 AM
Post: #2
 
Ïðàâîé êíîïêîé ìûøè ïî ïàíåëè èëè ìåíþ. Ïîòîì New->Menu íàæàòü êíîïêó predefined, âûáðàòü Desktop è íàæàòü Finish.

The TORDEX Team
http://www.tordex.com
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
[] - Yuri Kobets - 03-18-2008 11:16 AM
[] - Donkey - 03-18-2008, 02:34 PM
[] - Donkey - 05-08-2008, 05:45 AM
[] - Yuri Kobets - 05-21-2008, 08:06 AM
[] - Donkey - 05-21-2008, 12:31 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)