Ðàáî÷èé ñòîë/Desktop plugin
Started by Donkey


Rate this topic
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


6 posts in this topic
Donkey
Junior Member
**


0
4 posts 1 threads Joined: Mar 2008
05-08-2008, 05:45 AM -
#4
Þðèé, è åù¸ îäèí âîïðîñ ðàçðåøèòå... Ó ñòàíäàðòíîé ïàíåëè áûñòðîãî çàïóñêà ïðè äðàã-í-äðîïå ñ ðàáî÷åãî ñòîëà íà íå¸ ÿðëûêà îí êîïèðóåòñÿ (÷òî óäîáíî - äëÿ íàïîëíåíèÿ ïàíåëè), à ó ÒËÁ - ïåðåìåùàåòñÿ. Ìîæíî ëè èçìåíèòü ýòî ïîâåäåíèå?


Messages In This Thread
[No subject] - by Yuri Kobets - 03-18-2008, 11:16 AM
[No subject] - by Donkey - 03-18-2008, 02:34 PM
[No subject] - by Donkey - 05-08-2008, 05:45 AM
[No subject] - by Yuri Kobets - 05-21-2008, 08:06 AM
[No subject] - by Donkey - 05-21-2008, 12:31 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)