Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
íåñêîëüêî ãëþêîâ
05-22-2008, 07:49 AM
Post: #2
 
Ñ ôîíîì, âûáåðèòå çàêëàäêó Colors è ñìåíèòå öâåò ïàíåëè. Âûáåðèòå ïåðå÷åðêíóòûé êðàñíîé ëèíèåé êâàäðàòèê. Ýòî äîëæíî ïîìî÷. Ñ çàãîëîâêîì äåéñòâèòåëüíî ïðîáëåìà.  ñëåäóùåé âåðñèè âñå ïîïðàâëþ. Ñïàñèáî.

The TORDEX Team
http://www.tordex.com
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
íåñêîëüêî ãëþêîâ - spk - 05-22-2008, 06:26 AM
[] - Yuri Kobets - 05-22-2008 07:49 AM
[] - Yuri Kobets - 05-22-2008, 07:56 AM
[] - spk - 05-22-2008, 11:44 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)