Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bottom Style menu
01-17-2010, 08:01 PM
Post: #1
Bottom Style menu
Ïîäñêàæèòå, êàê ñäåëàòü ÷òîáû ìåíþ îòîáðàæàëîñü íà óêàçàííîì ìåñòå (ñì. ñêðèíøîò)?
Ïîëó÷àåòñÿ íåóäîáíî êîãäà âåäåøü ìûøêîé è ìåíþ, âûñâå÷èâàÿñü, çàãîðàæèâàåò êíîïêè, êîòîðûå ïîä íèì.

Ïîçèöèè ìåíþ ïðîáîâàë ðàçíûå, íî ÷òî-òî íå óäàëîñü äîáèòüñÿ æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà.

Õî÷åòñÿ ÷òîáû ìåíþ îòîáðàæàëîñü ââåðõ îò ëåâîãî âåðõíåãî êðàÿ êíîïêè.
[Image: truemenu.gif]


Attached File(s) Thumbnail(s)
   

MrCOLOMBO
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
Bottom Style menu - MrCOLOMBO - 01-17-2010 08:01 PM
[] - Yuri Kobets - 01-18-2010, 12:55 AM
[] - MrCOLOMBO - 01-18-2010, 02:12 AM
[] - MrCOLOMBO - 01-18-2010, 02:28 AM
[] - Yuri Kobets - 01-18-2010, 05:19 AM
[] - MrCOLOMBO - 01-18-2010, 05:51 AM
[] - Yuri Kobets - 01-18-2010, 06:56 AM
[] - MrCOLOMBO - 01-18-2010, 07:27 AM
[] - Yuri Kobets - 01-18-2010, 11:08 AM
[] - MrCOLOMBO - 01-18-2010, 07:09 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)