Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Îðãàíèçàöèÿ ïëàãèíîâ â ïàíåëè çàäà÷.
04-20-2007, 06:00 AM
Post: #1
Îðãàíèçàöèÿ ïëàãèíîâ â ïàíåëè çàäà÷.
Âîçìîæíî ëè ïîìåñòèòü ïëàãèí â 2-3 ñòðîêè. Íàïðèìåð NetMonitor ïîä SystemMonitor, èëè ÷àñû ïîä RSS. :?:
Ñåé÷àñ ïîëó÷àåòñÿ íóæíûå ïëàãèíû çàíèìàþò äîñòàòî÷íî ìíîãî ìåñòà ïî øèðèíå, íî íå ïî âûñîòå.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-24-2007, 06:32 AM
Post: #2
 
Ñåé÷àñ ìîæíî òîëüêî ñäåëàòü âñþ ïàíåëü 2-õ ñòðî÷íîé. Ïî âûáîðó ðàçìåñòèòü êíîïêè/ïëóãèíû äðóã ïîä äðóãîì íåëüçÿ. ß ïîñòàðàþñü äîáàâèòü ýòó ôèò÷ó â áóäóùåì.

The TORDEX Team
http://www.tordex.com
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
05-11-2007, 12:43 PM
Post: #3
 
î÷åíü áóäåò ïîëåçíàÿ ôè÷à Smile
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)