Âåðñèÿ ÏÎ â èìåíè ÿðëûêà
Started by Ïóïêèí


Rate this topic
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


6 posts in this topic
Tigerr
Junior Member
**


0
26 posts 6 threads Joined: Oct 2008
10-15-2008, 01:34 AM -
#6
Ги&am Wrote:
Quote:èëè ïóíêò êîíòåêñòíîãî ìåíþ ïî ïðàâîìó êëèêó ìûøêè, à òî íåêîòîðûå ïðîãðàììû èìåþò òàêîé õèòðûé ïóòü ñ ïîäïàïêàìè, ÷òî-íèáóäü âðîäå Õðåíîñîôò/àáðàêàäàáðà/×èòàëêà.ýêçå, ÷òî ïîäè âñïîìíè, ãäå èìåííî ýòó ×èòàëêó èñêàòü. Smile
Òàê ýòî óæå äàâíî åñòü, î÷åíü-î÷åíü äàâíî.
Íàçûâàåòñÿ ýòîò ïóíêò "Íàéòè öåëü"
Ýòî íåìíîæêî íå òî... Âî âñÿêîì ñëó÷àå, äëÿ ôàíàòîâ Òîòàë Êîììàíäåðà. À åñëè áû ìîæíî áûëî - õîòü îïöèîíàëüíî - âêëþ÷àòü ïóòü âî âñïëûâàþùåé ïîäñêàçêå, ìîæíî áûëî áû áûñòðåíüêî íàéòè ïðîãó â ÒÊ.
Tigra


Messages In This Thread
[No subject] - by Yuri Kobets - 07-23-2008, 10:36 AM
[No subject] - by Ïóïêèí - 07-23-2008, 09:29 PM
Re: Âåðñèÿ ÏÎ â èìåíè ÿðëûêà - by Tigerr - 10-15-2008, 01:34 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)