Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Âåðñèÿ ÏÎ â èìåíè ÿðëûêà
10-15-2008, 01:34 AM
Post: #6
Re: Âåðñèÿ ÏÎ â èìåíè ÿðëûêà
Ги&am Wrote:
Quote:èëè ïóíêò êîíòåêñòíîãî ìåíþ ïî ïðàâîìó êëèêó ìûøêè, à òî íåêîòîðûå ïðîãðàììû èìåþò òàêîé õèòðûé ïóòü ñ ïîäïàïêàìè, ÷òî-íèáóäü âðîäå Õðåíîñîôò/àáðàêàäàáðà/×èòàëêà.ýêçå, ÷òî ïîäè âñïîìíè, ãäå èìåííî ýòó ×èòàëêó èñêàòü. Smile
Òàê ýòî óæå äàâíî åñòü, î÷åíü-î÷åíü äàâíî.
Íàçûâàåòñÿ ýòîò ïóíêò "Íàéòè öåëü"
Ýòî íåìíîæêî íå òî... Âî âñÿêîì ñëó÷àå, äëÿ ôàíàòîâ Òîòàë Êîììàíäåðà. À åñëè áû ìîæíî áûëî - õîòü îïöèîíàëüíî - âêëþ÷àòü ïóòü âî âñïëûâàþùåé ïîäñêàçêå, ìîæíî áûëî áû áûñòðåíüêî íàéòè ïðîãó â ÒÊ.

Tigra
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
[] - Yuri Kobets - 07-23-2008, 10:36 AM
[] - Ïóïêèí - 07-23-2008, 09:29 PM
Re: Âåðñèÿ ÏÎ â èìåíè ÿðëûêà - Tigerr - 10-15-2008 01:34 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)